Blodflödesmätning : PixelFlux-metoden
4.8
(14)
To change the language click on the British flag first

Blodcirkulationens roll i den mänskliga organismen.

Blodcirkulationen är en viktig grund för kroppens vitala funktioner. Blodcirkulationen förser bland annat organ och vävnader med syre, hormoner och energi. Blodcirkulationen spelar också en viktig roll för kroppens immunförsvar eftersom den transporterar försvarsceller till exempelvis en inflammation.

Blodflödet till ett organ beror på många faktorer. I ett friskt tillstånd ökar blodflödet, särskilt när organet behöver mer energi. Blodflödet till musklerna ökar till exempel när musklerna arbetar, eftersom de behöver mer syre. Intensiv mental aktivitet återspeglas också i ett ökat blodflöde till hjärnan.

Men patologiska störningar av vitala funktioner åtföljs ofta också av förändrat blodflöde. Ett förändrat blodflöde är därför ofta en indikation på vissa funktionsstörningar i kroppen: ett ökat blodflöde är till exempel ofta ett tecken på inflammation: Kroppen försöker motverka inflammationen genom att transportera immunceller till platsen för inflammationen, som ska bekämpa orsaken till inflammationen (t.ex. bakterier). Minskat blodflöde uppstår däremot ofta i samband med kroniska sjukdomar. Kronisk njurinflammation orsakar till exempel en gradvis utplåning av små njurkärl, vilket leder till ett sämre blodflöde till njurarna.

Pixelflux-metoden – hur blodflödesmätning fungerar

Om man kan mäta blodflödet kan man göra mycket exakta uttalanden om organens tillstånd och många sjukdomars förlopp. Därför har jag tillsammans med företaget Chameleon Software utvecklat en metod för att mäta blodflödet baserat på ultraljudsbilder av färgduplexsonografi. Programvaran PixelFlux utvärderar färginformationen i ultraljudsfilmerna och använder den för att beräkna hur mycket blod som strömmar genom kärlet under en viss tid (hastighet gånger area = volym per tid).

PixelFlux i jämförelse med andra diagnostiska metoder

Ultraljudsbilder har en högre spatial och temporal upplösning än andra bildmetoder, t.ex. datortomografi (CT) eller magnetisk resonanstomografi (MRI). Detta innebär att fler detaljer kan upptäckas under vissa omständigheter, vilket kan vara relevant för diagnostik. Ultraljudet har dock begränsningar när ljudvågorna träffar ben eller luft.

PixelFlux-undersökningen kan mäta akut och kronisk inflammation där andra metoder baserade på blodprov ofta inte ger någon slutsats eller där det är oklart var sjukdomsfokus ligger. Detta har bevisats, för att nämna ett av många exempel, för kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar som Crohns sjukdom och ulcerös kolit.

De medicinska tillämpningarna av blodflödesmätning är mycket varierande. Blodflödet kan till exempel användas som ett användbart kriterium för att bedöma vissa tumörer. Tillståndet hos transplanterade njurar kan också övervakas väl med hjälp av blodflödesmätning – blodflödet i njuren förändras redan innan den transplanterade njurens gradvisa försämring kan upptäckas i vävnadsprover. På grund av blodflödets centrala roll för den mänskliga organismen är många andra tillämpningsområden tänkbara.

En annan fördel med blodflödesmätning med PixelFlux jämfört med andra diagnostiska förfaranden är att undersökningen är mycket bekväm för patienterna. Ultraljudsundersökningen utförs utan bedövning eller ens narkos, utan strålningsexponering, utan operation, utan blodprov och även utan andra besvärliga eller obehagliga förberedelser.

Fördelar med blodflödesmätning med PixelFlux

Genom att mäta blodflödet (perfusionsmätning) med PixelFlux kan många sjukdomar upptäckas, beskrivas och observeras mycket exakt under deras förlopp. Detta innebär att diagnosen för varje enskild patient ofta kan ställas tidigare, mer tillförlitligt och mer exakt än vad som annars skulle vara möjligt. Detta förkortar lidandet, och ofta är utsikterna till bot bättre om sjukdomen upptäcks tidigare.

Men blodflödesmätning spelar också en roll i behandlingen, eftersom blodflödet återgår till det normala när behandlingen är framgångsrik. Även detta kan mätas direkt i den drabbade vävnaden med en sådan precision som ingen annan tillgänglig metod. På så sätt kan effekten, men också biverkningarna av ett läkemedel i vissa situationer övervakas exakt. Varje patient reagerar olika på en behandling. Med PixelFlux-metoden kan behandlingseffekten mätas individuellt – baserat på den uppmätta förändringen i blodflödet kan behandlingen styras därefter. Detta innebär bland annat att läkemedelsdosen kan minskas om det finns mätbara framgångar, för att undvika biverkningar som orsakas av onödigt långa eller onödigt höga läkemedelsdoser.

2021 12 14

Ny publikation belyser fördelarna med PixelFlux-mätningar vid maligniteter i bukspottkörteln

Dynamisk ultraljudsbedömning av vävnadsperfusion med doppler är ett bättre verktyg än en enskild dopplerundersökning för att skilja mellan maligna och inflammatoriska bukspottkörtelförändringar.
Förteckning över vetenskapliga artiklar som använder PixelFlux-metoden.

 

Se våra anteckningar om de medicinska förklaringarna på den här webbplatsen.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?